Konkurs dla pisarzy

Obrazek>Sprawni, niepełnosprawni – przenikanie światów
Konkurs dla pisarzy

Fundacja Arka z Bydgoszczy ogłosiła konkurs pt. Sprawni niepełnosprawni. Tym razem mogą wziąć w nim udział nie tylko osoby z orzeczeniami niepełnosprawności.


FUNDACJA ARKA z Bydgoszczy zaprasza do udziału w konkursie z cyklu:
Odkrywamy Świat Osób Niepełnosprawnych.


Temat konkursu: Sprawni, niepełnosprawni – przenikanie światów

Kolejny raz zapraszamy do udziału w naszym przedsięwzięciu, tym razem nie tylko osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności. Możliwość wypowiedzenia się na zaproponowany temat dajemy wszystkim.

Wystarczy swoją pracą w zajmujący sposób opowiedzieć, czy opłaca się ludziom zdrowym zawierać znajomości, a nawet przyjaźnie, z niepełnosprawnymi? Opisać doświadczenia dotyczące relacji (pozytywnych i negatywnych) oraz interakcji między niepełnosprawnymi a resztą społeczeństwa, z uwzględnieniem kontaktów rodzinnych, np. niepełnosprawny rodzic, małżonek, dziecko. Wskazać, jakie zachowania, umiejętności i wiedzę przejmujemy od siebie nawzajem? Przedstawić niepełnosprawnego nie tylko, jako biorcę, ale też dawcę.

Usiądź, zastanów się i w dowolnej formie napisz, jak widzisz przenikanie tych dwóch światów naszej wspólnej codzienności.

Regulamin Konkursu

Cele konkursu:

– Aktywizacja twórcza osób niepełnosprawnych
– Przybliżenie społeczeństwu świata niepełnosprawnych oglądanego także oczami ludzi zdrowych
– Promowanie pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej
– Kształtowanie klimatu społecznej akceptacji osób niepełnosprawnych
– Integracja sprawnych i niepełnosprawnych

Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby niepełnosprawne oraz pełnosprawne z całego kraju, które chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami dotyczącymi tematu.

– Każdy z uczestników przysyła tylko jedną pracę.
– Praca nie może przekroczyć pięciu stron maszynopisu.
– Forma literacka dowolna.
– Prace zawierające powtórzenia z poprzednich konkursów będą dyskwalifikowane.

Wersję elektroniczną można dołączyć na płycie CD lub wysłać na adres fundacjaarka@op.pl

Do każdej pracy w wersji papierowej należy dołączyć:

1. kopertę A4 z adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem
2. Oświadczenie podpisane przez autora, że nadesłana praca jest jego własnym dziełem
3. ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w przypadku osób niepełnosprawnych.

Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora, na którego przechodzą wszystkie prawa majątkowe, na wszystkich polach eksploatacji, a twórca udziela organizatorowi wyłącznej licencji z tym się wiążącej. Twórca udziela także licencji dotyczącej autorskich praw osobistych, przez co upoważnia organizatora lub osoby, którym on wyrazi zgodę do dowolnego zmieniania, przekształcania, modyfikowania i wykorzystywania jego utworu.

Termin i miejsce nadsyłania prac:

1. Konkurs ogłasza się z dniem 15 stycznia 2010 roku
2. Prace należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej naa adres:

Fundacja Arka Bydgoszcz
ul. Warszawska 25
85-058 Bydgoszcz
z dopiskiem KONKURS
tel. 0-52 322 56 70

3. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2010 roku

Kapituła konkursowa:

1. Skład Kapituły ustalą organizatorzy.
2. Kapituła oceni prace w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu ich przyjmowania .
3. Autorzy nagrodzonych tekstów zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.

Nagrody:

– Najciekawsze prace wybrane przez Kapitułę zostaną wydrukowane w specjalnej publikacji pod konkursowym tytułem.
– Niepełnosprawni autorzy, których prace znajdą się w wydanej publikacji, spędzą 10 dni na spotkaniu warsztatowo-integracyjnym poświęconym przygotowaniu ogólnopolskiego spektaklu artystycznego pt. „Wychodzimy z cienia”.
– 10 pełnosprawnych uczestników wyróżnionych w konkursie będzie mogło wziąć udział w planowanym spotkaniu, jako opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

Postanowienia końcowe:

– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac nadesłanych na konkurs bez wypłacania dodatkowych honorariów autorskich.
– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa.
– Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu konkursu.

Pełnomocnik Fundacji

Barbara Olszewska