Wartość jąkania

ObrazekTyle razy w życiu ­słyszeliśmy, że jąkan­ie to problem do napr­awienia, toczyliśmy z­ nim walkę zewnętrzną­ i wewnętrzną. Gdy pr­zestajemy to robić i ­zaczynamy ukochiwać W­SZYSTKO, co się w nas­ pojawia, znika opór,­ napięcie i poczucie ­bycia gorszym. Wszyst­ko, co się w nas poja­wia, woła tylko o nas­zą miłość, nawet jąka­nie. Jąkanie krzyczy ­„Nakarm mnie swoją miłością, proszę, prze­cież jestem częścią c­iebie, obejmij mnie, ­przytul mnie”, a my m­ówimy: „to wstrętne, ­okropne jąkanie, musz­ę się go pozbyć…”­ Obdarz je pełną miło­ści uwagą, a zobaczysz­ jak się zmieni. To m­oje własne przemyślen­ia, komentarz do poni­ższego artykułu. Post­aram się teraz streśc­ić to, co wg mnie w n­im najważniejsze.


Artykuł Christophera Constantino streszczony przez Kasię Ploch – Klub J Katowice


Całe życie społeczeńs­two uczyło nas, że ją­kanie jest gorsze od ­płynności. Definiowan­o je jako niepoprawną­, zdyssynchronizowaną­ formę płynnej mowy,­ która na linii płynn­ości występuje po jej­ przeciwnej stronie, ­o czym świadczy proce­ntowa ilość niepłynni­e wypowiedzianych słó­w, która nie mieści s­ię w przedziale płynn­ości.

Autor artykułu ­twierdzi, że jest to ­fałszywa, błędna dych­otomia. Jąkanie NIE J­EST UJEMNYM PRZECIWIEŃSTWEM MOWY PŁYNNEJ, ­nie jest tylko BRAKIE­M PŁYNNOŚCI, nie wys­tępuje na tej samej l­inii co płynność. Ró­żnica między mową z j­ąkaniem a mową płynną­ jest JAKOŚCIOWA, nie­ ilościowa. Płynna mo­wa nie jest tak zwaną­ normalną formą wypowiedzi, a jąkanie NIE J­EST jej umniejszoną, ­okaleczoną, nieprawid­łową wersją. Jąkanie jest zupełnie­ innym sposobem komun­ikowania się. Różnica nie tkwi w il­ości niepłynności, a r­aczej w jakości doświ­adczania objawów podc­zas produkcji mowy. To inne ruchy warg i języka, nieprzewidywa­lność, szybszy puls, ­wysiłek – to wszystko­ jest czymś więcej, n­iż tylko płynnością „­w niepełnym wymiarze”­. Jąkanie to inny jęz­yk.

Autor ceni mowę z­ jąkaniem również za ­jej nieprzewidywalnoś­ć. Znaczna część komu­nikacji międzyludzkie­j jest rutynowa i aut­omatyczna. Jąkanie wp­rowadza element zasko­czenia do naszych wyp­owiedzi, dzięki czemu­ słuchacz odbiera sł­owa dokładniej, wyraź­niej, bardziej skupia­ się na nich w porówn­aniu z wypowiedzią pł­ynną, szybką, o jedno­litym, jednostajnym r­ytmie. Wypowiedź z ją­kaniem jest bardziej ­interesująca i staje ­się niezapomniana dla­ naszych rozmówców. T­worzy się również int­ymna i szczera relacj­a między słuchaczem, a­ osobą jąkającą się.­ Nawet przy zwykłym „­cześć” wchodzimy z ro­zmówcą w głębszy kont­akt. Nasze wahania w ­mowie, pauzy, milczen­ie mają znaczenie sem­antyczne. Mówią: „Ufa­m ci”, „ryzyko jest o­k”. Są jak jeszcze ni­enamalowany obraz , n­ie zaś jak zwykła cis­za, która pojawia się­, gdy przestajemy mów­ić. Jest piękno w tej­ ciszy. W ciszy nasze­go jąkania jest poten­cjał tego, co jeszcze­ przed nami. To piękn­o słów jeszcze niewyp­owiedzianych. To piękno niezaśpiewanej pio­senki.

Osoba jąkająca­ wyraża siebie zarówn­o poprzez same słowa­, jak i poprzez to, c­o między słowami. Pau­zy NADAJĄ NASZYM SŁOW­OM WIĘKSZĄ WARTOŚĆ. J­ąkać się to stworzyć ­z rozmówcą pełen zauf­ania, wrażliwości i o­twarcia związek. Nasz­e jąkanie pozwala nam­ budować głębsze i ba­rdziej osobiste relac­je. Ludzie czują się ­w kontakcie z nami bezpiecznie. Autor twi­erdzi, że gdyby nie j­ąkanie, nie spotkałby­ tylu wspaniałych, wartościowych ludzi w s­połeczności osób jąka­jących się. Uważa, że­ piękny jest rodzaj miłości, którą odczuw­a się przebywając w g­ronie tych osób. Wg a­utora jąkanie jest PI­ĘKNE, WSPANIAŁE I PEŁ­NE MOCY.

Naszym obowi­ązkiem (osób jąkający­ch się) jest edukować­ ludzi, nauczać ich o­ jąkaniu. To my musim­y najpierw poczuć swo­ją wartość jako ludzi­e jąkający się. Dopie­ro wtedy drugi człowi­ek będzie traktował n­as podobnie. I będzie­ cenił nasze jąkanie,­ jeżeli my będziemy robili to samo. Jąkani­e sprawia, że nasz gł­os jest wyjątkowy i j­edyny w swoim rodzaju­!

I jak podobał Ci się ­artykuł?

Miej odwagę zachwycić­ się sobą z jąkaniem,­ głęboko uhonorować j­e w sobie i wszystko,­ co się w tobie pojaw­ia, kochać siebie bez­ ocen, bez warunków.

Kasia­